Đôrêmon chế (P8): Nô đua đòi hành nghề “thầy bói”

Nô còn có một khả năng vô cùng đặc biệt đó là xem bói nữa

Nô còn có một khả năng vô cùng đặc biệt đó là xem bói nữa

Nô làm thầy bói xem tay cho Xu nào