Khát nước giữa đường mượn tạm một ít nhé bồ

Khát nước giữa đường mượn tạm một ít nhé bồ B-)

Khát quá phải làm liều