Tiểu Thư Hơ Mông phần 48

Cái cần to thì nhỏ, cái cần nhỏ thì nó lại to

Cái cần to thì nhỏ, cái cần nhỏ thì nó lại to =))