Xin Chôn Tôi

Nếu tôi chết,
Xin chôn tôi với cây đàn cũ kỷ,
Phủ bụi trần nơi góc xó âm u.
Đàn nơi đó nhưng người đà xa khuất,
Cho cung oán hận bi thương một trời.
Nếu tôi chết,
Xin chôn tôi với cây đàn ân ái,
Bởi u mê vướng phải tiếng yêu ma.
Phím chẳng so, hồn phách vội xa lìa,
Cõi u minh xin hẹn tìm xác thịt.

Nếu tôi có chết một mai,
Chôn sâu lòng đất với tôi cây đàn.

Categories:

Tags: